Praktiske oplysninger

Lejebetingelser.
 
1. Anvendelse
Lejligheden må ikke bebos af mere end 4 voksne personer og 1 barn (opredning) samtidig. Husdyr må ikke medbringes.
 
Skiftedag er lørdag. Huset kan overtages fra kl. 15.00 og skal forlades senest kl. 10.00 på afrejsedagen.
 
2. Betaling
Ved booking af lejligheden forfalder 30% af lejen til betaling. Lejer får tilsendt en kontrakt til underskrift samt kontonummer. Bookingen er først gældende, når kontrakten er underskrevet og beløbet er betalt.
 
Det resterende lejebeløb samt betaling for obligatorisk slutrengøring skal være udlejer i hænde senest 45 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 45 dage før lejeperiodens begyndelse skal hele beløbet betales ved booking.
 
Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt kan ejer - uden varsel - annullere bookingen. 
 
Lejebeløbet inkluderer sengetøj til 5 personer. Håndklæder medbringer lejer selv. El (1 euro/kw) og gas (1 euro/smc.) afregnes efter forbrug over MobilePay. 
 
Adressen fremsendes sammen med inspiration til opholdet, kørselsbeskrivelse og nøgler. Nøglerne returneres umiddelbart - og senest 8 dage - efter lejeperiodens afslutning.
 
3. Rengøring/ansvar
Lejer skal ved lejemålets afslutning efterlade lejligheden i ryddelig stand. Herunder aflevere køkkenaffald og tomme flasker på affaldsstationen på Piazza Muccioli. 
Slutrengøring er obligatorisk og koster DKK 500, som betales sammen med restbeløbet.
 
Lejer er ansvarlig for alt hvad der forefindes i lejligheden i den lejede periode. Skulle der opstå skader er lejer forpligtet til omgående at underrette ejer herom. Udbedring sker for lejers regning.
 
4. Reklamationer
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede lejlighed skal dette meddeles telefonisk til udlejer senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring skal udlejer underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler.
 
5. Afbestilling
Ved afbestilling af lejemål inden 45 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af lejen. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100%. 
 
6. Force majeure
Lejeaftalen kan opsiges af udlejer i tilfælde af force majeure, strejke, sygdomsepidemier o.l. Det allerede betalte lejebeløb refunderes i så fald til lejer.
 
8. Lovgivning
Udlejer hæfter indenfor rammerne af danske retslige bestemmelser, dog maksimalt hvad der svarer til det indbetalte lejebeløb.
Dansk lovgivning er iøvrigt gældende.